JSPM'S BHIVRABAI SAWANT POLYTECHNIC, WAGHOLI

Gate No. 720 (1 & 2) Wagholi, Pune Nagar Road, Pune-412207
Approved By AICTE and Affiliated To MSBTE Mumbai
Accredited By NBA

MSBTE Results And Rankers

  • Home -
  • MSBTE Results And Rankers

Rankers

Sr.No. Student Name Student Marks Student Ranks Student Rank Year
1 DAPHAL RUTUJA LAHURAJ 88.71% 1 FE A
2 SASWADE PRAJAKTA M 88.57% 2 FE A
3 Satav Sanskruti 88.43% 3 FE A
4 BARDE NIKHIL NAVNATH 83.14% 1 FE B
5 GAIKWAD PRERANA SANTAJI 82.43% 2 FE B
6 WALKE PREETI ROHIDAS 81.57% 3 FE B
7 SALUNKE YASHRAJ SUNIL 85.14% 1 FE Shift
8 AWACHAR SHREYASH SUNIL 80.29% 2 FE Shift
9 GALPHADE SAHIL RAVSAHEB 74.00% 3 FE Shift
10 RANDAVE SONAL JYOTIRAM 81.33% 1 SYCO(A)
11 TAMBE GANESH BUDHA 77.33% 2 SYCO(A)
12 KOKADE SHREYA ANIL 69.20% 3 SYCO(A)
13 Adhav Pranjal 87.33% 1 SYCO(B)
14 Gaikwad Pooja 81.33% 2 SYCO(B)
15 Nadavade Sushama 76.53% 3 SYCO(B)
16 Jadhav Rashmi 91.00% 1 TYCO A
17 Undre Pratiksha 85.13% 2 TYCO A
18 Berad Sakshi 84.75% 3 TYCO A
19 Kakade Priya 87.50% 1 TYCO B
20 Prerana Deshmukh 80.50% 2 TYCO B
21 Shelar Abhishek 80.38% 3 TYCO B
22 Lomte Sukruta 81.38% 1 TYCO(SA)
23 Rathod Vijay 80% 2 TYCO(SA)
24 Jogdand Sushant 79.90% 3 TYCO(SA)
25 Awhale ankita 90.35 1 EJ3A
26 Bhujbal shital 89.18 2 EJ3A
27 Panchal Harshita 83.82 3 EJ3A
28 Jadhav Aishwarya Bhagwat 88.33 1 EJ2A
29 Prajapati Rahul Vyasmuni 85.33 2 EJ2A
30 Shirhattimath Shraddha Suresh 82.89 3 EJ2A
31 Pathan Arshad 86.75 1 EJ1A
32 Sapate Rutuja 78.76 2 EJ1A
33 Shedge Adesh 77.13 3 EJ1A
34  GALANDE NAMRATA BABURAO 82.25 I FYEE(2018)
35  NAIR CHETAN SHAM 78.63 II FYEE(2018)
36  DHUMAL ADINATH DATTATRAY 77.13 III FYEE(2018)
37  GHOLAP OMKAR BHUSHAN 78.82 I SYEE(2018)
38  GHOLAP SIDDHANT SANJAY 77.88 II SYEE(2018)
39  MORE PRATIK SUDHAKAR 75.23 III SYEE(2018)
40  KAKDE AVINASH BALAJI 79.75 I TYEE(2018)
41  BORKAR AKASH DIPAK 76 II TYEE(2018)
42  PATHARE SNEHAL SUGANDHRAJ 73.63 III TYEE(2018)
43  GALANDE NAMRATA BABURAO 71.62 I FYEE(2017)
44  NAIR CHETAN SHAM 71.37 II FYEE(2017)
45  DHUMAL ADINATH DATTATRAY 69 III FYEE(2017)
46  GHOLAP OMKAR BHUSHAN 81.5 I SYEE(2017)
47  GHOLAP SIDDHANT SANJAY 78.7 II SYEE(2017)
48 PHULE VISHAL SADASHIV 78.2 III SYEE(2017)
49  KAKDE AVINASH BALAJI 88.6 I TYEE(2017)
50  KOKADE TUSHAR VILAS 87.6 II TYEE(2017)
51  BORKAR AKASH DIPAK 85.8 III TYEE(2017)
52 BORKAR AKASH DIPAK 81.38 I FYEE(2016)
53 JAGTAP SWAPNALI SUGRIV 77.38 II FYEE(2016)
54 SALUNKHE PRAMOD SADASHIV 74.92 III FYEE(2016)
55 SAWANT PRADEEP CHANDRAKANT 75.88 I SYEE(2016)
56 NANAWARE DATTATRAY NARAYAN 75.18 II SYEE(2016)
57 BORKAR SNEHAL BHANUDAS 74.94 III SYEE(2016)
58 MAHAJAN PRANALI VIKAS 84 I TYEE(2016)
59 DHAMDHERE PRAGATI JALINDAR 78.9 II TYEE(2016)
60 KAMBLE KIRAN DAJI 76.8 III TYEE(2016)
61 Gaikwad Namrata K 91.16% 1 FYCE(2018-2019)
62 Wagaj Sakshi A 88.11% 2 FYCE(2018-2019)
63 Ransing Vaibhavi R. 85.37% 3 FYCE(2018-2019)
64 Gawali Yash B. 83.62% 1 SYCE(2018-2019)
65 Shelke Megha S. 83.25% 2 SYCE(2018-2019)
66 Shelke Suraj R. 83.13% 3 SYCE(2018-2019)
67 Kotwal Roshan S. 91.75% 1 TYCE(2018-2019)
68 Bhelose Purvashree R 89.36% 2 TYCE(2018-2019)
69 Pakhare Ashwini A 87.00% 3 TYCE(2018-2019)
70 Shah Azizul Hasan Abdul Aziz 72.86% 1 SYCE(2018-2019)
71 Phirke Prathmesh L. 72.75% 2 SYCE(2018-2019)
72 Gadekar Payal A. 68.63% 3 SYCE(2018-2019)
73 Gholap Bhagyashree P. 79.37% 1 TYCE(2018-2019)
74 Pawar Vijay M. 74.00% 2 TYCE(2018-2019)
75 Gawade Jayesh V. 71.25% 3 TYCE(2018-2019)
76 PARKHI SHANTANU PRASHANT 92.4 1 FYME(2018-2019)
77 AWHALE SHRUTI RAVINDRA 91.47 2 FYME(2018-2019)
78 SHEDGE KARAN ADHIK 90 3 FYME(2018-2019)
79 SHAIKH ASIF BILAL 86.63 1 SYME(2018-2019)
80 WAGHMARE ANIKET RAM 83 2 SYME(2018-2019)
81 WAGHMARE SHRADDHA SURESH 81.88 3 SYME(2018-2019)
82 JAGTAP PRATIKSHA SATISH 87.88 1 TYME(2018-2019)
83 KHAN SHAHID NASIM 85.25 2 TYME(2018-2019)
84 NADAF TANVIR HAJI 84 3 TYME(2018-2019)
85 WAGASKAR KUNAL SUNIL 71.73% 1 FYME(2018-2019)
86 JAGTAP BHUSHAN ARUN 70.80% 2 FYME(2018-2019)
87 JAGTAP ABHAY ULHAS 69.20% 3 FYME(2018-2019)
88   SHELKE AKASH DATTATRAY 78.25% 1 SYME(2018-2019)
89 BANSODE SAURABH SANTOSH 78.00% 2 SYME(2018-2019)
90 BHALERAO ANIKET HANUMANT 77.50% 3 SYME(2018-2019)
91 DALVE MANGESH DAGDU 75.75% 1 TYME(2018-2019)
92 MANE SAMADHAN SHIVAJI 75.25% 2 TYME(2018-2019)
93 CHAVAN SHREYASH PRATAP 67.88% 3 TYME(2018-2019)
94 SHAIKH ASIF BILAL 84.27 1 FYME(2017-2018)
95 GARUD VIJAY BHANUDAS 84.13 2 FYME(2017-2018)
96 WAGHMARE SHRADDHA SURESH 81.6 3 FYME(2017-2018)
97 KHAN YASMIN SHABBIR 89.89 1 SYME(2017-2018)
98 THAKAR SARITA KISAN 88.78 2 SYME(2017-2018)
99 KHAN SHAHID NASIM 86.78 3 SYME(2017-2018)
100 JAGTAP SIDDHARTH SUBHASH 90.75 1 TYME(2017-2018)
101 ADITI SHRIKANT TANAWADE 89.88 2 TYME(2017-2018)
102 DORGE SHUBHAM KESHAV 88.75 3 TYME(2017-2018)
103  GAIKWAD SHANTANU PRADEEP 75.33% 1 FYME(2017-2018)
104  SAWANT SANKET VASANT 74.93% 2 FYME(2017-2018)
105  KUMTHEKAR PRADEEP SONBA 72.93% 3 FYME(2017-2018)
106  MANE SAMADHAN SHIVAJI 76.22% 1 SYME(2017-2018)
107  DALVE MANGESH DAGDU 75.44% 2 SYME(2017-2018)
108  CHAVAN SHREYASH PRATAP 70.33% 3 SYME(2017-2018)
109  KOLHE AKASH VILAS 88.38% 1 TYME(2017-2018)
110  SONDEKAR AKASH SUNIL 87.38% 2 TYME(2017-2018)
111  RAHINJ RAJENDRA SADASHIV 83.25% 3 TYME(2017-2018)
112  THAKAR SARITA KISAN 91.65% 1 FYME(2016-2017)
113  KADAM AKSHAY RAJENDRA 87.76% 2 FYME(2016-2017)
114  KALITA MRIDUSMITA SUBHASH 87.29% 3 FYME(2016-2017)
115  SHENDGE SAMIR HARIBHAU 91.11% 1 SYME(2016-2017)
116  MANIYAR TOHIN SALIM 87.44% 2 SYME(2016-2017)
117  ADITI SHRIKANT TANAWADE 87.00% 3 SYME(2016-2017)
118 PANNASE AJINKYA MUKUND 87.38 1 TYME(2016-2017)
119 SAKORE ASHISH ANIL 86.38 2 TYME(2016-2017)
120 JAGTAP AJAY RAJENDRA 86.13 3 TYME(2016-2017)
121 CHAVAN SHREYASH PRATAP 74.82% 1 FYME(2016-2017)
122 DALVE MANGESH DAGDU 72.94% 2 FYME(2016-2017)
123 MANE SAMADHAN SHIVAJI 68.94% 3 FYME(2016-2017)
124  SONDEKAR AKASH SUNIL 78.11% 1 SYME(2016-2017)
125  NAVALE PRAJVAL DINKAR 77.78% 2 SYME(2016-2017)
126  KOLHE AKASH VILAS 77.33% 3 SYME(2016-2017)
127  CHAVAN SUDARSHAN SUBHASH 81.50% 1 TYME(2016-2017)
128  DHUMAL GANESH DADASAHEB 81.25% 2 TYME(2016-2017)
129  RUTTVIK KHOLLAM 77.25% 3 TYME(2016-2017)